La Corpa | Yoga | Gouda
La Corpa | Yoga | Gouda

PRIVACYVERKLARING

Wanneer je bij La Corpa deel gaat nemen aan een yogales, individuele begeleiding, workshop of event verzamelen wij persoonlijke gegevens. La Corpa verzamelt deze gegevens voor het tot stand brengen van een contractuele relatie en om de door jou gewenste diensten te kunnen uitvoeren en afwikkelen. Wij vragen je toestemming om je gegevens te mogen gebruiken. La Corpa is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

La Corpa  praktijk, doende in “De Goudse Praktijk” te (2806 PJ) Gouda, Elisabeth Wolffstraat 1,  +31 612476026, www.lacorpa.nl

In deze privacyverklaring leg ik uit:

➢welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik

➢Waarom verzamelen wij informatie?

➢ Op welke wijze beschermen wij je privacy?

➢ Onder welke voorwaarden verstrekken wij de door ons verzamelde informatie aan jou of aan derden? Persoonsgegevens die wij verwerken

➢ Welke rechten heb je met betrekking tot deze informatie?

 

La Corpa verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze zelf aan La Corpa verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via correspondentie en/of telefonisch contact. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die La Corpa verwerkt zijn:

 - Gezondheidsinformatie

- Bankrekeningnummer

 La Corpa gaat uiterst zorgvuldig met deze informatie om en houdt zich ten alle tijde aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt

La Corpa verzamelt jouw gegevens tevens ter ondersteuning bij de totstandkoming en uitvoering van de door jou gewenste diensten zoals yogalessen, individuele begeleiding, workshops en de hieruit voortvloeiende benodigde handelingen zoals relatiebeheer en debiteurenbeheer. Tevens is de informatie nodig om te kunnen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Daarnaast verzamelt La Corpa deze gegevens om in staat te zijn jou informatieve, service gerelateerde gegevens toe te zenden. La Corpa behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor andere activiteiten die de bedrijfsvoering ondersteunen en om jou te informeren over onze andere en/of gewijzigde diensten en events tenzij door jou wordt aangegeven hier geen prijs op te stellen.

Uiteraard zal La Corpa de verzamelde gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. La Corpa verzoekt je haar te informeren indien de bij ons bekend zijnde gegevens onjuist c.q. gewijzigd zijn.

➢ Op welke wijze beschermt La Corpa je privacy?

De systemen en programma’s van La Corpa zijn goed beveiligd. Onbevoegden krijgen uiteraard geen toegang tot de systemen van onze organisatie. La Corpa neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan s.v.p. telefonisch contact met ons op of via www.lacorpa@kpnmail.nl

Onder welke voorwaarden verstrekken wij de door ons verzamelde informatie aan jou of aan derden?

Wij zullen geen persoonsgegevens aan derden verstrekken tenzij dit noodzakelijk is voor de gevraagde dienst of wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wanneer wij jouw gegevens delen, maken wij afspraken met deze derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

La Corpa gebruikt geen (tracking) cookies of vergelijkbare technieken.

➢ Welke rechten heb je met betrekking tot deze informatie?

Je hebt  het recht een verzoek in te dienen om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking van u betreffende gegevens, alsmede het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en om overdracht van gegevens te vragen.

Indien en voor zover La Corpa gegevens verwerkt op basis van jouw toestemming heb je  het recht de toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Je  kunt je verzoek daartoe sturen naar lacorpa@kpnmail.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt La Corpa een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vraagt  La Corpa je  om in deze kopie de pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken ter bescherming van je privacy.

La Corpa zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Wijzigingen van je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven via lacorpa@kpnmail.nl

Als je een vraag, opmerking of klacht hebt over de wijze waarop La Corpa met jou gegevens omgaat kan je deze, naast het verzenden van een brief aan ons postadres ook aan ons e-mailadres lacorpa@kpnmail.nl richten.

Aanpassing Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring maakt deel uit van de met elkaar overeengekomen diensten c.q. lessen en onze algemene voorwaarden. De Privacyverklaring kan worden aangepast op basis van nieuwe of aangepaste wetgeving dan wel andere ontwikkelingen die dit vereisen.